Europeiska föreningen för säkerhetsrådgivare

European Association of dangerous goods Safety Advisers (EASA) har bjudit in SFGS att vara med i den europeiska föreningen. SFGS styrelse tar beslut om detta framgent.

EASAs hemsida för mer information hittar ni här.

Påverka utbildningskraven i ICAO-TI 2019-2020

Transportstyrelsen har kontaktat SFGS med önskan om att föreningens medlemmar och deras kunder tar möjligheten i akt att påverka kommande utbildningskrav i ICAO-TI.

Bestämmelserna om utbildning i ICAO-TI håller på att revideras av ICAO, för att stödja användningen av en kompetensbaserad metod för utbildning om farligt gods. Revideringen inbegriper ändringar av befintliga krav och tillägg av anvisningar för att underlätta genomförandet av en sådan strategi. Man räknar med att de nya bestämmelserna kommer att införlivas i utgåva 2019-2020 av ICAO-TI. Läs Transportstyrelsens PM av den 24 januari och skicka in era kommentarer senast den 31 mars 2017.

ICAO state letter TSL 2016-7916

Antal medlemmar 170124

Vi är idag 50 medlemmar i föreningen SFGS. Styrelsen arbetar aktivt med att bygga ett medlemsregister med inloggning på föreningens hemsida. Målsättningen är att anpassa medlemsregistret för att främja nätverkandet mellan medlemmar.

Projektet TISS – Forskning om Transparent informationshantering

Handelshögskolan i Göteborg vill ha SFGS som referensgrupp i deras projekt TISS – Forskning om Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods som finansieras av MSB. Föreningens styrelse har tackat ja till detta.