Transportstyrelsen önskar synpunkter inför konferens om Östersjöavtalet

Transportstyrelsen kommer den 2-4 oktober 2018 att delta vid den årliga konferensen om Östersjöavtalet i Stettin, Polen.

Inför mötet önskar vi ta del av synpunkter från er i branschen avseende bifogade förslag som inkommit från Finland och Tyskland, eftersom dessa kan komma att medföra konsekvenser för transporter enligt Östersjöavtalet.

Sverige har gett in en skrivelse till mötet i syfte att få till en diskussion gällande tolkning av IMDG-kodens bestämmelser om transport av hö (UN 1327). Denna skrivelse bifogas för kännedom.

Välkomna med era synpunkter till sjofart@transportstyrelsen.se senast den 20 september. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Mvh/
Helena Ejlerung
Handläggare Farligt Gods
Sektionen för sjövärdighet
Direkt: 010 4953322

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

FIN MoU_Proposal 1
MoU SWE INF 01
MoU_DEU_01
MoU_Proposal SWE 01

MSB önskar synpunkter på förslag inför Joint-möte i september

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 17 – 21 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2021 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. MSB inbjuder därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Genève.

Plats: MSB, Packhusallén 2, i Karlstad
Mötesrum: KSD E-10230 Rönnen
Tid: Torsdagen den 6 september kl. 10.00 – 13.00
OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 3 september.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 5 september till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas.

2018-09 Joint Utskick Samrådsmöte

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument
Informella dokument (INF)

Vänliga hälsningar
Brita, Henric och Johan
________________________________________________________

Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se
www.msb.se