MSB ändrar provavgiften för säkerhetsrådgivare 

MSB har beslutat att ändra provavgifterna för säkerhetsrådgivare från 1 mars 2019. Information om denna ändring publicerades på MSBs hemsida i november 2018 och kom på så sätt till föreningens kännedom. MSB valde att inte informera sitt beslut direkt till föreningen och inte heller via sitt Nyhetsbrev, som når ut till många berörda. SFGS styrelse har skrivit till MSB och bett om förtydligande till denna ändring som innebär en avsevärd höjning av provavgifter för de som skriver för fler än ett transportslag.

Antal transportslag Provavgift från 1 mars 2019 Ändring jämfört med dagens provavgift (2300 kr)
1 transportslag 2100 kr -9%
2 transportslag 4200 kr +93%
3 transportslag 6300 kr +174%
4 transportslag 8400 kr +265%
Styrelsen har skickat en enkät till våra systerorganisationer i Europa med frågor rörande provavgifter för säkerhetsrådgivare samt på hur många orter provskrivning tillhandahålls. Vi noterar att den svenska provavgiften för de som skriver för fler än ett transportslag kommer bli bland de högsta i Europa.
SFGS styrelse avser att fortsätta försöka ha en dialog med MSB avseende prismodellen de avser använda med avsikt att få avgiften mer balanserad. I samma dialog vill vi försöka få till flexibilitet avseende ort för provskrivning som närvarande endast är Karlstad. Ni som medlemmar, era synpunkter och kommentarer är mer än välkomna.

MSB bjuder in till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 18 – 22 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2021 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Tid: Måndagen  den 11 mars kl. 10.00 – 13.00
Plats: MSB, Packhusallén 2, i  Karlstad    Hitta till MSB Karlstad
Mötesrum: KSD E-10214 Almen

OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast onsdagen den 6 mars.
Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 6 mars till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas. Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument

Informella dokument (INF)

Vänliga hälsningar
Brita, Henric och Johan
_________________________________

Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se

www.msb.se

2019-03 Joint Samrådsmöte utskick

MSBs information om kommande samrådsmöten

Här kommer MSBs information om datum för planerade samrådsmöten som kommer att hållas hos MSB under 2019 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. En separat inbjudan kommer att skickas ut ca tre veckor innan respektive samrådsmöte.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

Information Samrådsmöten 2019