MSB ändrar provavgiften för säkerhetsrådgivare 

MSB har beslutat att ändra provavgifterna för säkerhetsrådgivare från 1 mars 2019. Information om denna ändring publicerades på MSBs hemsida i november 2018 och kom på så sätt till föreningens kännedom. MSB valde att inte informera sitt beslut direkt till föreningen och inte heller via sitt Nyhetsbrev, som når ut till många berörda. SFGS styrelse har skrivit till MSB och bett om förtydligande till denna ändring som innebär en avsevärd höjning av provavgifter för de som skriver för fler än ett transportslag.

Antal transportslag Provavgift från 1 mars 2019 Ändring jämfört med dagens provavgift (2300 kr)
1 transportslag 2100 kr -9%
2 transportslag 4200 kr +93%
3 transportslag 6300 kr +174%
4 transportslag 8400 kr +265%
Styrelsen har skickat en enkät till våra systerorganisationer i Europa med frågor rörande provavgifter för säkerhetsrådgivare samt på hur många orter provskrivning tillhandahålls. Vi noterar att den svenska provavgiften för de som skriver för fler än ett transportslag kommer bli bland de högsta i Europa.
SFGS styrelse avser att fortsätta försöka ha en dialog med MSB avseende prismodellen de avser använda med avsikt att få avgiften mer balanserad. I samma dialog vill vi försöka få till flexibilitet avseende ort för provskrivning som närvarande endast är Karlstad. Ni som medlemmar, era synpunkter och kommentarer är mer än välkomna.

MSB bjuder in till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 18 – 22 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2021 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Tid: Måndagen  den 11 mars kl. 10.00 – 13.00
Plats: MSB, Packhusallén 2, i  Karlstad    Hitta till MSB Karlstad
Mötesrum: KSD E-10214 Almen

OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast onsdagen den 6 mars.
Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 6 mars till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas. Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument

Informella dokument (INF)

Vänliga hälsningar
Brita, Henric och Johan
_________________________________

Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se

www.msb.se

2019-03 Joint Samrådsmöte utskick

MSBs information om kommande samrådsmöten

Här kommer MSBs information om datum för planerade samrådsmöten som kommer att hållas hos MSB under 2019 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. En separat inbjudan kommer att skickas ut ca tre veckor innan respektive samrådsmöte.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

Information Samrådsmöten 2019

MSBs rapport från 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i 21:a utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2021 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö (IMDG-koden) och luft (ICAO-TI)).

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

Rapport från TDG-mötet november 2018

MSBs rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR.

MSB delar med sig av sin rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR. Mötet ägde rum 6-9 november 2018.

2018-11 Rapport

MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast den 14 november.
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2018-2 TDG dokument (Samråd)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med WP.15 (ADR)

Om två veckor är det återigen dags för ett samrådsmöte. Denna gång inför WP.15, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR). I bifogade filer finner ni inbjudan till mötet samt en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. I sammanställningen finns blänkare om två dokument som jag vet kommer att publiceras men som ännu inte finns tillgängliga. Ett av detta är svenskt och kommer att redovisa en undersökning gällande övervakning.
Håll utkik under följande länk på FN:s hemsida då dokument publiceras löpande ända fram till dess att mötet avslutas http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15inf105.html

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil. Observera att det går bra att lämna synpunkter på dokumenten även om man inte har möjlighet att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se

Med vänlig hälsning
Katarina Ström
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se
www.msb.se

2018-11 Inbjudan samrådsmöte
2018-11 (samrådsmöte)