MSBs rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR.

MSB delar med sig av sin rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR. Mötet ägde rum 6-9 november 2018.

2018-11 Rapport

MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast den 14 november.
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2018-2 TDG dokument (Samråd)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med WP.15 (ADR)

Om två veckor är det återigen dags för ett samrådsmöte. Denna gång inför WP.15, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR). I bifogade filer finner ni inbjudan till mötet samt en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. I sammanställningen finns blänkare om två dokument som jag vet kommer att publiceras men som ännu inte finns tillgängliga. Ett av detta är svenskt och kommer att redovisa en undersökning gällande övervakning.
Håll utkik under följande länk på FN:s hemsida då dokument publiceras löpande ända fram till dess att mötet avslutas http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15inf105.html

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil. Observera att det går bra att lämna synpunkter på dokumenten även om man inte har möjlighet att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se

Med vänlig hälsning
Katarina Ström
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se
www.msb.se

2018-11 Inbjudan samrådsmöte
2018-11 (samrådsmöte)

MSBs rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) 17-21 september 2018

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 17 – 21 september 2018

Deltagare
Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 17 – 21 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 17 officiella förslag och därtill 32 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/152.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 18 – 22 mars 2019.

Med vänlig hälsning
Brita, Johan och Henric

_____________________________________
Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se
www.msb.se

2018-09 Joint Rapport

Transportstyrelsen önskar synpunkter inför konferens om Östersjöavtalet

Transportstyrelsen kommer den 2-4 oktober 2018 att delta vid den årliga konferensen om Östersjöavtalet i Stettin, Polen.

Inför mötet önskar vi ta del av synpunkter från er i branschen avseende bifogade förslag som inkommit från Finland och Tyskland, eftersom dessa kan komma att medföra konsekvenser för transporter enligt Östersjöavtalet.

Sverige har gett in en skrivelse till mötet i syfte att få till en diskussion gällande tolkning av IMDG-kodens bestämmelser om transport av hö (UN 1327). Denna skrivelse bifogas för kännedom.

Välkomna med era synpunkter till sjofart@transportstyrelsen.se senast den 20 september. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Mvh/
Helena Ejlerung
Handläggare Farligt Gods
Sektionen för sjövärdighet
Direkt: 010 4953322

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

FIN MoU_Proposal 1
MoU SWE INF 01
MoU_DEU_01
MoU_Proposal SWE 01

MSB önskar synpunkter på förslag inför Joint-möte i september

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 17 – 21 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2021 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. MSB inbjuder därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Genève.

Plats: MSB, Packhusallén 2, i Karlstad
Mötesrum: KSD E-10230 Rönnen
Tid: Torsdagen den 6 september kl. 10.00 – 13.00
OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 3 september.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 5 september till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas.

2018-09 Joint Utskick Samrådsmöte

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument
Informella dokument (INF)

Vänliga hälsningar
Brita, Henric och Johan
________________________________________________________

Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se
www.msb.se

MSB – Remiss om förslag till föreskrifter om ADR/RID 2019

Förslag till Myndigheten för samhällsskydds föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S), 2019 års utgåva

MSB ger er tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng samt järnväg och på tillhörande konsekvensutredning.

Remiss med förslag till föreskrifter och konsekvensutredning finns att hämta på MSB:s hemsida www.msb.se under ”Lag och rätt”. (Kan nås direkt via länken: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser/Aktuella-remisser/Nya-ADR-S-och-RID-S-pa-remiss/)

MSB önskar synpunkter på konsekvensutredningen och de föreslagna föreskrifterna ADR-S och RID-S senast den 30 september.
Läs mer i: Följebrev remiss ADR och RID 2019 utskick

Upplysningar om remissen lämnas av Enheten för säker hantering av farliga ämnen, telefon 0771-240 240

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
E-mail: josefine.gullo@msb.se

Rapport från 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 21:e utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2021 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Rapport från TDG-mötet juli 2018

Vi är medlemmar i EASA

Vår svenska branschförening för säkerhetsrådgivare SFGS har nu också blivit medlem i den Europeiska motsvarigheten, EASA (European Association of Dangerous Goods Safety Advisers). Syftet med EASA är liksom vår svenska förening att skapa kontakter och nätverk för att kunna diskutera och påverka i frågor som rör säkerhetsrådgivarens arbete.

EASA (http://easa-dg.eu) har i dagsläget 25 medlemsföreningar som representerar 20 länder, några länder har alltså flera föreningar. Första mötet som vår svenska förening deltog i ägde rum 30 april till 1 maj 2018. Från SFGS deltog styrelseledamoten Joakim Nielsen.

På mötet diskuterades bland annat följande saker:

  • Belgien presenterade hur säkerhetsrådgivararbetet fungerar där, man har 3 olika myndigheter att jobba mot och därför också 3 olika examinationer för säkerhetsrådgivare; en för explosiva ämnen och föremål (klass 1), en för radioaktiva ämnen (klass 7) och en för övrigt farligt gods.
  • På mötet bildades en arbetsgrupp för att diskutera om EASA skall delta i Messe Leipzig som är en europeisk mässa specialiserad på farligt gods.
  • EASA har tagit fram ett formulär med frågor för att få underlag till en diskussion om utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR/RID. EASA har för avsikt att lägga fram ett förslag att man måste vara säkerhetsrådgivare eller utbildad av en sådan, för att få ge utbildning. Det finns en del problem med detta så inte alla omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare men skall ha 1.3-utbildning. Rent formellt kanske inte EASA kan driva denna fråga då föreningen bara sysslar med frågor om säkerhetsrådgivare, och deras uppgifter regleras i kap 1.8.  SFGS behöver dock lämna sina synpunkter på detta förslag och svara på formuläret till EASA.
  • EASA har en observatörsroll i regelarbetete med ADR/RID och får delta på ”joint meetings”. De har möjlighet att inkomma med synpunkter och lämna förslag på regler som rör rollen som säkerhetsrådgivare (kap 1.8.3 i ADR/RID).  En arbetsgrupp bildades på mötet för att försöka utöka EASAs status mot ”joint meeting” att även gälla andra delar  i ADR/RID än bara det som rör säkerhetsrådgivare.
  • På mötet diskuterades även frågan om de som hyr ut cisternvagnar skall ha säkerhetsrådgivare. I vissa fall är dessa parter även avsändare av farligt gods.
  • Kommande förändringar i regelverken 2019 presenterades.
  • Belgien flaggade för att ökad tillsyn på väg kommer att ske i maj månad, detta till följd av det nya lastsäkringsdirektivet. Dessa kontroller omfattar även ADR. De jobbar mot en  ordningsbotskatalog men ytterligare böter kan tillkomma. Man uppmanades även att uppträda ”seriöst” mot inspektörerna.
  • Nästa EASA-möte sker i samband med mässan i Leipzig i april 2019.