Inbjudan till Joint-möte 1 mars

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2019 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Plats: MSB, Karolinen, Karlstad (lokal L423)
Tid: Torsdagen den 1 mars kl. 10.00 – 13.00 

OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 26 februari.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 28 februari till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas. 2018-03 Joint Utskick Samrådsmöte.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument

Informella dokument (INF)

 

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Transportstyrelsen ber er att ta del av omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.

Du hittar förslaget på  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Transportstyrelsen tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 23 februari 2018.

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Svensson
Sjö-och luftfartsavdelningen
Sektionen för flygbolag
Tel. 010-495 31 05
E-post: dan.svensson@transportstyrelsen.se

 

MSB informerar om samrådsmöten 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar tidpunkt för samrådsmöten som kommer att hållas inför vissa internationella möten om transport av farligt gods som äger rum under 2018.

Information Samrådsmöten 2018

Transportstyrelsen ber alla det berör att fylla i enkät om lastsäkring

Transportstyrelsen har påbörjat en kartläggning av möjliga förbättringar sammantaget för dagens föreskrifter för Sjö, Flyg, Väg och Järnväg med hänsyn till den lagstiftning och andra författningar som råder idag.

Bifogat finns en enkät med kortfattad information och kontaktuppgifter samt 9 st frågor som Transportstyrelsen ber er att besvara och returnera senast 2017-12-22. Frågornas art i enkäten bedöms vara relevanta huvudsakligen för multimodala transporter d.v.s. då flera transportslag är inblandade för en transport.

I och med att hela transportbranschens föreskrifter är föremål för granskning är Transportstyrelsens förhoppning att få en stor svarsfrekvens till gagn för kartläggningen av möjlig förbättringar.

Frågeformulär angående lastsäkring och farligt gods

Vänliga hälsningar

Johan Troive
Handläggare skeppstekniska frågor
Skeppsbyggare M.Sc.

Sjö- och Luftfartsavdelningen
Direkt: 010-495 32 36

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
transportstyrelsen.se
Officiell tfn: 0771-503 503

MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID)

MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID) med följande skrivelse:

Hej,

Bifogat finner ni en inbjudan till samrådsmöte inför två kommande internationella möten. Dels mötet med WP.15 (ADR) och dels mötet med RID-FA (RID) vilka båda äger rum i november.

Bifogat finner ni även två separata sammanställningar på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 respektive RID-FA och som hittills har publicerats på FN:s
respektive OTIF:s hemsida.

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s (WP.15 för ADR) respektive OTIF:s (RID-FA för RID) hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogade filer.

Samrådsmötet kommer delas upp så att dokumenten som tillhör WP.15 diskuteras först och därefter diskuteras RID. Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer
via mejl till senast dagen innan samrådsmötet.

 

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd

Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

 

2017-11 Inbjudan samrådsmöte WP

2017-11 (bilaga 1 WP15 ADR)

2017-11 (bilaga 2 RID-FA RID)

MSB: Inbjudan till samrådsmöte den 7/9 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg

Hej,

Ni inbjuds till samrådsmöte den 7 september 2017 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil.
2017-2 Joint dokument (samråd)

För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Vi önskar få in eventuella synpunkter på förslagen senast vid samrådsmötet. Det går även bra att lämna
synpunkter via e-post till camilla.oscarsson@msb.se eller josefine.gullo@msb.se.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för säker hantering av farliga ämnen

651 81 Karlstad

 

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se

MSB ber om synpunkter inför möte med FN Sub-kommitté

Ett nytt möte med FN Sub-kommitté om transport av farligt gods kommer att äga rum snart och det är ett förslag som vi skulle gärna vilja ha era synpunkter på.

2017/26 Kompetensbaserad utbildning

Den 21/6 har vi samrådsmöte så hinner ni lämna några synpunkter innan dess så är vi mycket tacksamma.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

­­­__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för säker hantering av farliga ämnen

651 81 Karlstad

 

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se