Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

MSBs rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) 17-21 september 2018

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 17 – 21 september 2018 Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 17 […]

Transportstyrelsen önskar synpunkter inför konferens om Östersjöavtalet

Transportstyrelsen kommer den 2-4 oktober 2018 att delta vid den årliga konferensen om Östersjöavtalet i Stettin, Polen. Inför mötet önskar vi ta del av synpunkter från er i branschen avseende bifogade förslag som inkommit från Finland och Tyskland, eftersom dessa kan komma att medföra konsekvenser för transporter enligt Östersjöavtalet. Sverige har gett in en skrivelse […]

MSB önskar synpunkter på förslag inför Joint-möte i september

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 17 – 21 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras […]

MSB – Remiss om förslag till föreskrifter om ADR/RID 2019

Förslag till Myndigheten för samhällsskydds föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S), 2019 års utgåva MSB ger er tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng samt järnväg och på tillhörande konsekvensutredning. Remiss med förslag […]

Rapport från 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 21:e utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2021 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft). Vänliga hälsningar / Best regards, […]

Vi är medlemmar i EASA

Vår svenska branschförening för säkerhetsrådgivare SFGS har nu också blivit medlem i den Europeiska motsvarigheten, EASA (European Association of Dangerous Goods Safety Advisers). Syftet med EASA är liksom vår svenska förening att skapa kontakter och nätverk för att kunna diskutera och påverka i frågor som rör säkerhetsrådgivarens arbete. EASA (http://easa-dg.eu) har i dagsläget 25 medlemsföreningar som […]

MSB bjuder in till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte om transport av farligt gods (TDG)

Hej, Ni inbjuds till samrådsmöte den 14 juni 2018 inför det 53:e mötet med FN:s subkommitté som kommer hållas i Genève 25 jun – 4 jul. Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk). […]

Rapport från det 104:e mötet med WP.15

Hej, Bifogat finner ni den svenska rapporten från det 104:e mötet med WP.15. Med vänlig hälsning Katarina Ström ______________________________ Katarina Ström Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utveckling av samhällsskydd Enheten för säker hantering av farliga ämnen 651 81 Karlstad Tel växel 0771-240 240 Tel direkt 010-240 53 41 E-post katarina.strom@msb.se www.msb.se 2018-05 Rapport

MSB inbjuder till samrådsmöte gällande RID

MSB bjuder i bifogad fil in till samrådsmöte inför kommande internationella mötet med RID-FA (RID) vilket äger rum 28-30 maj. Ni finner även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av RID-FA (RID) och som hittills har publicerats på  OTIF:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s (RID-FA för RID) […]

MSB bjuder in till samrådsmöte 3 maj

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods” När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan bara språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldig att följa dessa bestämmelser. För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR/RID […]