Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

MSB inbjuder till samrådsmöte gällande RID

MSB bjuder i bifogad fil in till samrådsmöte inför kommande internationella mötet med RID-FA (RID) vilket äger rum 28-30 maj. Ni finner även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av RID-FA (RID) och som hittills har publicerats på  OTIF:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s (RID-FA för RID) […]

MSB bjuder in till samrådsmöte 3 maj

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods” När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan bara språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldig att följa dessa bestämmelser. För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR/RID […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 12-16 mars 2018

Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 12-16 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De […]

Inbjudan till Joint-möte 1 mars

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som […]

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Transportstyrelsen ber er att ta del av omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida. Du hittar förslaget på  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ Transportstyrelsen tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 23 februari 2018. Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: […]