Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

Nytryck av SJÖFS 1982:14 om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete i syfte att – gå igenom och ersätta Sjöfartsverkets containerföreskrifter (SJÖFS 1982:14) med en ny TSFS-föreskrift, utgiven av Transportstyrelsen, och – införliva de ändringar och tillägg i CSC-konventionen som antagits internationellt. Om du vill ha ytterligare information om projektet, är du välkommen att kontakta någon av projektdeltagarna [Länk till TS […]

Årsstämma och medlemsmöte 23 maj 2017

Medlemmar i föreningen Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige (SFGS) kallas härmed till årsstämma och medlemsmöte i DB Schenkers lokaler i Göteborg. Datum: 2017-05-23 Tid: 10:00 ‐ 16:00 Plats: DB Schenker, Lilla Bommen 3, Göteborg Sista datum för anmälan: 2017‐05‐12, skickas till info@sfgs.se Kallelsen har skickats ut via mail till alla medlemmar. Föreningen planerar även en kvällsaktivitet […]

Inbjudan till samrådsmöte inför Joint-möte RID/ADR i Bern den 13 – 17 mars 2017

MSB gjorde utskick angående att det är dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 13 – 17 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag […]

Påverka utbildningskraven i ICAO-TI 2019-2020

Transportstyrelsen har kontaktat SFGS med önskan om att föreningens medlemmar och deras kunder tar möjligheten i akt att påverka kommande utbildningskrav i ICAO-TI. Bestämmelserna om utbildning i ICAO-TI håller på att revideras av ICAO, för att stödja användningen av en kompetensbaserad metod för utbildning om farligt gods. Revideringen inbegriper ändringar av befintliga krav och tillägg […]