Vi gör om vårt medlemsregister

Medlemsregistret kommer att göras om våren 2023. Vi ber våra medlemmar att ha lite tålamod under övergången mellan de olika systemen.

Farligt Gods Konferens i Norge 5-6 september

Vår norska systerförening för säkerhetsrådgivare, NOFAG, arrangerar en Farligt Gods Konferens den 5-6 september 2022.

Till konferensen

Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs universitet bjuder in till seminarium där du kan ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre. 

Vid slutseminarium den 12 oktober 2021 presenteras resultaten av det femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare.

Seminariet är online och kostnadsfritt.

Det vänder sig till privata aktörer, som transportköpare, transportsäljare och säkerhetsrådgivare, och myndigheter som har tillsynsansvar eller är inblandade på annat sätt.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och MSB.

Läs mer och anmäl dig

Läs inbjudan från MSB och Göteborgs universitet i sin helhet

Revidering av ADR-S 2021 och RID-S 2021

Läs MSBs förslag till revidering av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

MSBs hemsida

Rapport från 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2023 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

Med vänlig hälsning
Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________
Josefine Gullö
Handläggare Farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 52 24
E-post josefine.gullo@msb.se
www.msb.se

Rapport från TDG-mötet december 2019

MSB bjuder in till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) i Genève den 17 – 27 september 2019

MSB bjuder in till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 17 – 27 september 2019

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 17 – 27 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2021 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Tid: Torsdagen den 5 september kl. 10.00 – 13.00
Plats: MSB, Packhusallén 2, i  Karlstad    Hitta till MSB Karlstad
Mötesrum: KSD E-10214 Almen

OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 2 september
Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 4 september till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.
2019-09 Joint samrådsmöte utskick

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument

Informella dokument (INF)

Vänliga hälsningar
Brita, Henric och Johan
________________________________________________________

Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen

651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se

www.msb.se

MSB bjuder in till samrådsmöte 20 juni 2019 inför det 55:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte 20 juni 2019 inför det 55:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa komplett förslag klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast den 20 juni.
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö

Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Enheten för farliga ämnen / Hazardous Substances Section
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2019-1 TDG dokument (Samråd) rev

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 15-17 maj

I bifogad fil finner ni en inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 15-17 maj. Bifogat finns även en sammanställning
på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s
hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.
2019-05 Inbjudan samrådsmöte 2019-05 dokumentsammanställning

Observera att det går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Deltagare
Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 18 – 22 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 21 officiella förslag och därtill 39 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.
2019-03 Joint Rapport

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.
Officiella dokument:
Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 17 – 27 september 2019.

Med vänlig hälsning
Brita, Johan och Henric
_______________________________________________
Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se
www.msb.se

MSB ändrar provavgiften för säkerhetsrådgivare 

MSB har beslutat att ändra provavgifterna för säkerhetsrådgivare från 1 mars 2019. Information om denna ändring publicerades på MSBs hemsida i november 2018 och kom på så sätt till föreningens kännedom. MSB valde att inte informera sitt beslut direkt till föreningen och inte heller via sitt Nyhetsbrev, som når ut till många berörda. SFGS styrelse har skrivit till MSB och bett om förtydligande till denna ändring som innebär en avsevärd höjning av provavgifter för de som skriver för fler än ett transportslag.

Antal transportslag Provavgift från 1 mars 2019 Ändring jämfört med dagens provavgift (2300 kr)
1 transportslag 2100 kr -9%
2 transportslag 4200 kr +93%
3 transportslag 6300 kr +174%
4 transportslag 8400 kr +265%
Styrelsen har skickat en enkät till våra systerorganisationer i Europa med frågor rörande provavgifter för säkerhetsrådgivare samt på hur många orter provskrivning tillhandahålls. Vi noterar att den svenska provavgiften för de som skriver för fler än ett transportslag kommer bli bland de högsta i Europa.
SFGS styrelse avser att fortsätta försöka ha en dialog med MSB avseende prismodellen de avser använda med avsikt att få avgiften mer balanserad. I samma dialog vill vi försöka få till flexibilitet avseende ort för provskrivning som närvarande endast är Karlstad. Ni som medlemmar, era synpunkter och kommentarer är mer än välkomna.