MSB – Remiss om förslag till föreskrifter om ADR/RID 2019

Förslag till Myndigheten för samhällsskydds föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S), 2019 års utgåva

MSB ger er tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng samt järnväg och på tillhörande konsekvensutredning.

Remiss med förslag till föreskrifter och konsekvensutredning finns att hämta på MSB:s hemsida www.msb.se under ”Lag och rätt”. (Kan nås direkt via länken: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Remisser/Aktuella-remisser/Nya-ADR-S-och-RID-S-pa-remiss/)

MSB önskar synpunkter på konsekvensutredningen och de föreslagna föreskrifterna ADR-S och RID-S senast den 30 september.
Läs mer i: Följebrev remiss ADR och RID 2019 utskick

Upplysningar om remissen lämnas av Enheten för säker hantering av farliga ämnen, telefon 0771-240 240

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
E-mail: josefine.gullo@msb.se