Påverka utbildningskraven i ICAO-TI 2019-2020

Transportstyrelsen har kontaktat SFGS med önskan om att föreningens medlemmar och deras kunder tar möjligheten i akt att påverka kommande utbildningskrav i ICAO-TI.

Bestämmelserna om utbildning i ICAO-TI håller på att revideras av ICAO, för att stödja användningen av en kompetensbaserad metod för utbildning om farligt gods. Revideringen inbegriper ändringar av befintliga krav och tillägg av anvisningar för att underlätta genomförandet av en sådan strategi. Man räknar med att de nya bestämmelserna kommer att införlivas i utgåva 2019-2020 av ICAO-TI. Läs Transportstyrelsens PM av den 24 januari och skicka in era kommentarer senast den 31 mars 2017.

ICAO state letter TSL 2016-7916