Rapport från det 104:e mötet med WP.15

Hej,

Bifogat finner ni den svenska rapporten från det 104:e mötet med WP.15.

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd

Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2018-05 Rapport