Revidering av ADR-S 2021 och RID-S 2021

Läs MSBs förslag till revidering av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

MSBs hemsida