Transportstyrelsen ber alla det berör att fylla i enkät om lastsäkring

Transportstyrelsen har påbörjat en kartläggning av möjliga förbättringar sammantaget för dagens föreskrifter för Sjö, Flyg, Väg och Järnväg med hänsyn till den lagstiftning och andra författningar som råder idag.

Bifogat finns en enkät med kortfattad information och kontaktuppgifter samt 9 st frågor som Transportstyrelsen ber er att besvara och returnera senast 2017-12-22. Frågornas art i enkäten bedöms vara relevanta huvudsakligen för multimodala transporter d.v.s. då flera transportslag är inblandade för en transport.

I och med att hela transportbranschens föreskrifter är föremål för granskning är Transportstyrelsens förhoppning att få en stor svarsfrekvens till gagn för kartläggningen av möjlig förbättringar.

Frågeformulär angående lastsäkring och farligt gods

Vänliga hälsningar

Johan Troive
Handläggare skeppstekniska frågor
Skeppsbyggare M.Sc.

Sjö- och Luftfartsavdelningen
Direkt: 010-495 32 36

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
transportstyrelsen.se
Officiell tfn: 0771-503 503