Vi är medlemmar i EASA

Vår svenska branschförening för säkerhetsrådgivare SFGS har nu också blivit medlem i den Europeiska motsvarigheten, EASA (European Association of Dangerous Goods Safety Advisers). Syftet med EASA är liksom vår svenska förening att skapa kontakter och nätverk för att kunna diskutera och påverka i frågor som rör säkerhetsrådgivarens arbete.

EASA (http://easa-dg.eu) har i dagsläget 25 medlemsföreningar som representerar 20 länder, några länder har alltså flera föreningar. Första mötet som vår svenska förening deltog i ägde rum 30 april till 1 maj 2018. Från SFGS deltog styrelseledamoten Joakim Nielsen.

På mötet diskuterades bland annat följande saker:

  • Belgien presenterade hur säkerhetsrådgivararbetet fungerar där, man har 3 olika myndigheter att jobba mot och därför också 3 olika examinationer för säkerhetsrådgivare; en för explosiva ämnen och föremål (klass 1), en för radioaktiva ämnen (klass 7) och en för övrigt farligt gods.
  • På mötet bildades en arbetsgrupp för att diskutera om EASA skall delta i Messe Leipzig som är en europeisk mässa specialiserad på farligt gods.
  • EASA har tagit fram ett formulär med frågor för att få underlag till en diskussion om utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR/RID. EASA har för avsikt att lägga fram ett förslag att man måste vara säkerhetsrådgivare eller utbildad av en sådan, för att få ge utbildning. Det finns en del problem med detta så inte alla omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare men skall ha 1.3-utbildning. Rent formellt kanske inte EASA kan driva denna fråga då föreningen bara sysslar med frågor om säkerhetsrådgivare, och deras uppgifter regleras i kap 1.8.  SFGS behöver dock lämna sina synpunkter på detta förslag och svara på formuläret till EASA.
  • EASA har en observatörsroll i regelarbetete med ADR/RID och får delta på ”joint meetings”. De har möjlighet att inkomma med synpunkter och lämna förslag på regler som rör rollen som säkerhetsrådgivare (kap 1.8.3 i ADR/RID).  En arbetsgrupp bildades på mötet för att försöka utöka EASAs status mot ”joint meeting” att även gälla andra delar  i ADR/RID än bara det som rör säkerhetsrådgivare.
  • På mötet diskuterades även frågan om de som hyr ut cisternvagnar skall ha säkerhetsrådgivare. I vissa fall är dessa parter även avsändare av farligt gods.
  • Kommande förändringar i regelverken 2019 presenterades.
  • Belgien flaggade för att ökad tillsyn på väg kommer att ske i maj månad, detta till följd av det nya lastsäkringsdirektivet. Dessa kontroller omfattar även ADR. De jobbar mot en  ordningsbotskatalog men ytterligare böter kan tillkomma. Man uppmanades även att uppträda ”seriöst” mot inspektörerna.
  • Nästa EASA-möte sker i samband med mässan i Leipzig i april 2019.