Om SFGS

SFGS – Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige

Branschföreningen SFGS

SFGS är en ideell förening för säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige. En förening som samlar säkerhetsrådgivarnas breda och djupa kompetens för ökad säkerhet vid transport av farligt gods där kunskap och erfarenhet delas mellan medlemmar.

Våra medlemmar

Det finns ca 500 säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige som besitter expertiskunskap och som arbetar systematisk och förebyggande för säkra transporter av farligt gods. Dessa rådgivare är föreningens målgrupp.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar se till att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden. Krav på att utse en säkerhetsrådgivare gäller för verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar). I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luftfart. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter.

En säkerhetsrådgivare måste genomgå en examination med godkänt resultat och inneha ett giltigt intyg utfärdat av behörig myndighet (i Sverige Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Syfte med SFGS

Vårt syfte är att erbjuda ett nätverk med kunskap för att öka medvetenhet och förståelse för bestämmelserna som omgärdar transporter av farligt gods för alla transportslag samt verka för god säkerhetsrådgivarsed.

Vårt mål

Genom att samla ett brett spektra av medlemmar från olika branscher och med olika erfarenheter ska SFGS erbjuda ett stort nätverk, nationellt som internationellt, och möjliggöra kontaktytor mellan medlemmar som vill bilda arbetsgrupper för att driva ärenden inom områden som är intressanta för medlemmarna. Föreningen ska inte verka konkurrerande utan vara stöttande till dess medlemmar.

Föreningens mål är att:

  • Öka säkerheten vid transport av farligt gods.
  • Representera säkerhetsrådgivare för alla transportslag, från olika branscher och verksamma mot olika parter i en transportkedja.
  • Lyfta aktuella frågor/problem till myndigheter och vara en remissinstans.
  • Främja utbytet av information och erfarenheter mellan medlemmarna.
  • Samverka med motsvarande föreningar/organisationer i andra länder och dess olika intressenter inom och utanför Sverige.
  • Arbeta för större medvetenhet och förståelse för bestämmelserna som omgärdar transporter av farligt gods för alla transportslag.
  • Företräda säkerhetsrådgivare och föreningen på nationell och internationell nivå.
  • Informera om och bidra till utveckling av god säkerhetsrådgivarsed

SFGS stadgar


Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Transportstyrelsen

Föreskrivande myndighet för sjötransport av farligt gods samt lufttransport av farligt gods.

International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA)

IASA är den europeiska föreningen för säkerhetsrådgivare med tillhörande branschföreningar i Europa.

Arbetsgrupp och medlemmar i styrelsen

En arbetsgrupp bestående av några av Sveriges främsta säkerhetsrådgivare och som alla kom från olika branscher arbetade intensivt och la grunden till att starta föreningen. SFGS presenterades för allmänheten på Farligt Gods Konferensen i Göteborg den 29 november 2016.

Kontaktuppgifter »
Login